Nguồn nhân lực

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ARECA luôn xác định người lao động là lực lượng trọng yếu cho sự vững mạnh của doanh nghiệp.

Tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn luôn được khuyến khích. Ban Lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài nhằm giúp người lao động được bồi dưỡng phát triển kỹ năng làm việc, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề và phát huy khả năng sáng tạo trong công việc.

Ghi chú: Số liệu được cập nhật đến ngày 31/03/2017